مردشجاع برای زنان می‌ایستد!

مردشجاع برای زنان می‌ایستد!
زمان 1394/07/23
مکان کابل، افغانستان
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، به ادامه‌ی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی خود امرزو ۲۳/ ۷/ ۱۳۹۴خ از برنامه‌ی سازمان UN Women در کم‍پاین (he for she)استقبال کرد. این کمپاین که یک کمپاین جهانی است، در سال ۲۰۱۴ از طرف سازمان ملل به منظور حمایت از حقوق زنان راه اندازی شد. لیسه عالی معرفت با حمایت […]

بیشتر بخوانید

مهارت‌های علمی؛ آموزش‌های مسلکی

مهارت‌های علمی؛ آموزش‌های مسلکی
زمان 1394/10/12
مکان کابل، افغانستان
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

برنامه‌های تربیت معلم لیسه معرفت آغازشد به ادامه‌ی برنامه‌های زمستان سال گذشته، ارتقای ظرفیت علمی و مهارت تدریس آموزگاران لیسه معرفت در زمستان سال جاری نیز ادامه پیدا کرد. محمدرضا میرزایی مدیر شورای علمی لیسه معرفت، با ارزیابی دقیق و اصول‌مند از بخش‌های مختلف لیسه معرفت، برنامه‌ی تربیت معلم را به ادامه‌ی برنامه‌های زمستان سال […]

بیشتر بخوانید