نیلا

نیلا

نیلا فرزند خداداد، دانش‌آموز صنف ششم ج دختران، در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۷ موفق شده است با کسب صددرصد نمره‌ی کامل در جمع اول نمره‌های عمومی مکتب در پایه‌ی ششم دختران شناخته شود.

فرشته

فرشته

فرشته فرزند محمداسحاق، دانش‌آموز صنف ششم ج دختران در امتحانات چهارونیم‌ماهه ۱۳۹۷ موفق شده‌است صددرصد نمره‌ی کامل به‌دست آورد و به عنوان اول نمره‌ی عمومی در پایه‌ی ششم دختران شناخته شود و در جمع اول‌نمره‌های عمومی مکتب قرار گیرد.

فرشته

فرشته

فرشته فرزند رحمت‌الله دانش‌آموز صنف ششم الف دختران، در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۷ موفق شده است صددرصد نمره‌ی کامل به‌دست آورد و به عنوان اول‌نمره‌ی عمومی در پایه‌ی ششم دختران شناخته شود.

محمد

محمد

محمد فرزند علی‌باز دانش‌آموز صنف نهم الف پسران، با کسب نمره‌ی صددرصد کامل در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۷ به عنوان اول‌نمره‌ی عمومی در پایه‌ی نهم پسران معرفی شد و در جمع اول نمره‌‌های عمومی لیسه‌ی عالی معرفت قرار گرفت.

قایم

قائم

قائم فرزند غلام‌سخی، دانش‌آموز صنف نهم دال پسران با کسب صددرصد نمره‌ی کامل در امتحانات چهارونیم‌ماهه۱۳۹۷ به عنوان اول‌نمره‌ی عمومی در پایه‌ی نهم پسران شناخته شد و در جمع اول‌نمره‌های عمومی مکتب قرار گرفت.

یلدای محمدعلی

یلدا

یلدا فرزند محمدعلی، دانش‌آموز صنف هشتم الف دختران، با کسب صددرصد نمره‌ی کامل در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۷ در جمع اول‌نمره‌های عمومی مکتب قرار گرفت و در روز اعلان نتایج به عنوان اول‌نمره‌ی عمومی در پایه‌ی هشتم دختران معرفی شد.