یلدا_محمدعلی نهم الف

یلدا

یلدا فرزند محمدعلی دانش‌آموز صنف نهم الف دخترها، موفق شد در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۸ آموزشی صددرصد نمره کسب کند و در شمار اول‌نمره‌های عمومی لیسه‌ی عالی معرفت قرار بگیرد.

نیلوفر_غلام رضا 9 الف

نیلوفر

نیلوفر فرزند غلام‌رضا دانش‌آموز صنف نهم الف دخترها، موفق شد در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۸ آموزشی صددرصد نمره کسب کند و در شمار اول‌نمره‌های عمومی لیسه‌ی عالی معرفت قرار بگیرد.

مینا_گل آقا_دهم الف

مینا

مینا فرزند گل‌آقا دانش‌آموز صنف دهم الف دخترها، موفق شد در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۸ آموزشی صددرصد نمره کسب کند و در شمار اول‌نمره‌های عمومی لیسه‌ی عالی معرفت قرار بگیرد.

ملکه_میرعبدالعلی 12الف

ملکه

ملکه فرزند میرعبدال‌علی دانش‌آموز صنف دوازدهم الف دخترها، موفق شد در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۸ آموزشی صددرصد نمره کسب کند و در شمار اول‌نمره‌های عمومی لیسه‌ی عالی معرفت قرار بگیرد.

مرسل عبدالغفور هشتم الف

مرسل

مرسل فرزند عبدال‌غفور دانش‌آموز صنف هشتم الف دخترها، موفق شد در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۸ آموزشی صددرصد نمره کسب کند و در شمار اول‌نمره‌های عمومی لیسه‌ی عالی معرفت قرار بگیرد.

محمد_علی باز_11الف

محمد

محمد فرزند علی‌باز دانش‌آموز صنف یازدهم الف پسرها، موفق شد در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۸ آموزشی صددرصد نمره کسب کند و در شمار اول‌نمره‌های عمومی لیسه‌ی عالی معرفت قرار بگیرد.