معصومه

معصومه

معصومه فرزند محمدامان، دانش‌آموز صنف هشتم لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده‌است در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۶ صددرصد نمره‌ی کامل به‌دست آورد و در جمله‌ی اول نمره‌های عمومی قرار بگیرد.

گیتی

گیتی

گیتی فرزند محمدهاشم، دانش‌آموز صنف نهم ب لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده‌است در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۶ صددرصد نمره‌ی کامل به‌دست بیاورد و از جمله‌ی اول‌نمره‌های عمومی باشد.

الهه

الهه

الهه فرزند علی‌خان، دانش‌آموز صنف هشتم لیسه‌ی عالی معرفت موفق شده است، در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۶ صددرصد نمره‌ی کامل را به‌دست آورد و از جمله‌‌ی اول‌نمره‌ی عمومی مکتب شود.

رحمت الله

رحمت‌الله

رحمت‌الله فرزند عبدالحمید، دانش‌آموز صنف دهم دال لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده است در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی سال ۱۳۹۶، نمره‌ صددرصد کامل را به‌دست بیاورد.

نرگس

نرگس

نرگس فرزند محمدکبیر، دانش‌آموز صنف دوازدهم ب لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده است در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی سال ۱۳۹۶، نمره‌ی صددرصد کامل را به‌دست بیاورد.

حیات الله

حیات‌الله

حیات‌الله فرزند محمدالله، دانش‌آموز صنف یازدهم ب لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده‌است، در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی سال ۱۳۹۶، صددرصد نمره‌ی کامل را به‌دست بیاورد.