پروانه

پروانه

پروانه فرزند علی‌مدد، دانش‌آموز صنف هفتم ب دختران، در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۷ موفق شده‌است صددرصد نمره‌ی کامل به‌دست آورد. ایشان از جمله اول‌نمره‌ی عمومی مکتب در پایه‌ی هفتم دختران شناخته‌شده است.

الهه

الهه

الهه فرزند غلی‌خان، دانش‌آموز صنف نهم الف دختران، برای دومین سال پیاپی موفق شده‌است که با کسب صددرصد نمره‌ی کامل در امتحانات چهارونیم‌ماهه ۱۳۹۷، به عنوان اول‌نمره‌ی عمومی پایه‌ی نهم دختران شناخته شود. ایشان در سال گذشته نیز موفق شده‌بود، به مقام اول‌نمرگی عمومی برسد.

آرزو

آرزو

آرزو فرزند علی‌مدد، دانش‌آموز صنف نهم ج دختران، در امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی سال ۱۳۹۷ آموزشی، موفق شده‌است که صددرصد نمره‌ی کامل را به‌ست آورد و به عنوان اول نمره‌ی عمومی در پایه‌ی نهم دختران معرفی شود.

معصومه

معصومه

معصومه فرزند محمدامان، دانش‌آموز صنف هشتم لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده‌است در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۶ صددرصد نمره‌ی کامل به‌دست آورد و در جمله‌ی اول نمره‌های عمومی قرار بگیرد.

گیتی

گیتی

گیتی فرزند محمدهاشم، دانش‌آموز صنف نهم ب لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده‌است در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۶ صددرصد نمره‌ی کامل به‌دست بیاورد و از جمله‌ی اول‌نمره‌های عمومی باشد.

الهه

الهه

الهه فرزند علی‌خان، دانش‌آموز صنف هشتم لیسه‌ی عالی معرفت موفق شده است، در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۶ صددرصد نمره‌ی کامل را به‌دست آورد و از جمله‌‌ی اول‌نمره‌ی عمومی مکتب شود.