جاوید محمدانور 4ب

جاوید

فرزند محمد انور، چهارم ب، دانش آموز نمونه‌ی پایه‌ی چهارم با درصدی نمرات (%۹۸٫۲۵)، در امتحان نیمه دوم سال ۱۳۹۴ خ

TopStudents3

محمد تمیم اسلام خیل

فرزند علی اوسط، نهم الف، دانش آموز نمونه‌ی پایه‌ی نهم با در صدی نمرات (%۱۰۰) در امتحان نیمه دوم سال آموزشی ۱۳۹۴خ

TopStudents4

روح الله بنایی

فرزند خیرالدین بنایی، دوازدهم الف، دانش آموز نمونه‌ی پایه‌ی دوازدهم پسران با درصدی نمرات (%۹۸٫۸۱)، در امتحان نیمه دوم سال ۱۳۹۴ خ

TopStudents1

کوثر جعفری

فرزند محمد علی ، چهارم الف، دانش آموز نمونه‌ی پایه‌ی چهارمبا درصدی نمرات (%۹۹٫۳۳)، در امتحان نیمه دوم سال ۱۳۹۴ خ