مجله آیینه معرفت شماره سی و چهارم

مجله آیینه معرفت شماره سی و چهارم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد

مجله آیینه معرفت شماره سی وسوم

مجله آیینه معرفت شماره سی وسوم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد

مجله آیینه معرفت شماره سی و دوم

مجله آیینه معرفت شماره سی و دوم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد

مجله آیینه معرفت شماره سی و یکم

مجله آیینه معرفت شماره سی و یکم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد

مجله آیینه معرفت شماره سی ام

مجله آیینه معرفت شماره سی ام
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد

مجله آیینه معرفت شماره بست و نهم

مجله آیینه معرفت شماره بست و نهم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد