شماره‌ی بیست‌وپنجم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

شماره‌ی بیست‌وپنجم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

صاحب‌امتیاز: موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

مدیر مسوول: احمدعلی حسنی

گروه داوران: علی مهدوی، غلام‌حسین رامش، مرضیه احمدی و احمدعلی حسنی

برگ‌آرا: علی‌حسین حسینی

عکاس: معصومه عزیزی

شماره‌ی بیست‌وچهارم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

شماره‌ی بیست‌وچهارم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

صاحب‌امتیاز: موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

مدیر مسوول: احمدعلی حسنی

گروه داوران: مرضیه احمدی، علی مهدوی، غلام‌حسین رامش و احمدعلی حسنی

برگ‌آرا: علی‌حسین حسینی

عکاس: معصومه عزیزی

شماره‌ی بیست‌وسوم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

شماره‌ی بیست‌وسوم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

صاحب امتیاز: موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

مدیر مسوول: احمدعلی حسنی

هیات داوران: مرضیه احمدی، غلام‌حسین رامش، علی مهدوی و احمدعلی حسنی

برگ‌آرا: علی‌حسین حسینی

عکاس: معصومه عزیز

شماره‌ی بیست‌ودوم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

شماره‌ی بیست‌ودوم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

صاحب امتیاز: موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

مدیر مسوول: احمدعلی حسنی

هیات داوران: مرضیه احمدی، علی مهدوی و غلام‌حسین رامش

برگ‌آرا: علی‌حسین حسینی

عکاس: معصومه عزیزی

شماره‌ی بیست‌ویکم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

شماره‌ی بیست‌ویکم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

صاحب امتیاز: موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

مدیر مسوول: احمدعلی حسنی

سردبیر: غلام‌حسین رامش

هیات داوران: مرضیه احمدی،علی مهدوی، احمدعلی حسنی و غلام‌حسین رامش

برگ‌آرا: علی‌حسین حسینی

عکاس: معصومه عزیزی

شماره‌ی بیستم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

شماره‌ی بیستم هفته‌نامه‌ی آیینه‌ی معرفت

صاحب امتیاز: موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

مدیر مسوول: احمدعلی حسنی

سردبیر: غلام‌حسین رامش

هیات داوران: مرضیه احمدی، علی مهدوی، احمدعلی حسنی و غلام‌حسین رامش

برگ‌آرا: علی‌حسین حسینی

عکاس: معصومه عزیزی