مجله آیینه معرفت شماره بست و هشتم

مجله آیینه معرفت شماره بست و هشتم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد

مجله آیینه معرفت شماره بست وهفتم

مجله آیینه معرفت شماره بست وهفتم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد

مجله آیینه معرفت شماره بست و پنچم

مجله آیینه معرفت شماره بست و پنچم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد

مجله آیینه معرفت شماره بست و چهارم

مجله آیینه معرفت شماره بست و چهارم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد

مجله آیینه معرفت شماره بست و سوم

مجله آیینه معرفت شماره بست و سوم
 • صاحب امتیاز: موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت
 • مدیر مسئول: آصف مهاجر
 • سردبیر: محمد علی شهاب
 • طراح و برگ آرا: هادی رهنورد