Professor-Articles4

۱ قوس

۱۳۹۴

تأملی بر دیدگاه تربیتی فارابی


نوشته شده توسط: ناصر سعادت نیا

آموزش و پرورش به دلیل اهمیت و نقش که در زندگی انسان دارد، توجه شاعران، عارفان حتی افراد عادی را به خود جلب کرده است. در این میان فیلسوفان با ذهن نقاد و مطالعه فلسفی و روان شناختی به انسان، کارا ترین راهنمایی را در پروردن کودک به دست داده است. بزرگان و اندیشمندان علوم […]

بیشتر بخوانید