بازگشت هیأت معرفت از کنفرانس آموزشیِ جهانی که در دهلی نو برگزار شده بود

بازگشت هیأت معرفت از کنفرانس آموزشیِ جهانی که در دهلی نو برگزار شده بود

در چهاردهم حمل سال جاری، هیأتی از معرفت به منظور شرکت در کنفرانس آموزشی عازم هندوستان شدند. آصف مهاجر و چند نفر از دانشآموزان معرفت قرار بود در این کنفرانس شرکت کنند، اما به دلیل ناهماهنگی در اخذ ویزا، تنها آصف مهاجر معاون پرورشی لیسه عالی معرفت و روحافزا فرزام دانشآموز صنف دوازدهم معرفت به نمایندگی از این نهاد آموزشی  به هندوستان سفر کردند. این کنفرانس سه روزه در دهلی نو برگزار شد. در روز اول کنفرانس، دهها نفر از آموزگاران و دانشآموزان که از کشورهای مختلف دعوت شده بودند، در هتل انداز واقع در دهلی نو گرد هم آمده بودند تا در ارتباط به آموزش معطوف به صلح، تبادل نظر و تجارب داشته باشند و هر گروه به نمایندگی از مکاتبشان سخن بگویند. در اولین گردهمایی، ابتدا دالیلاما رهبر شاخص بوداییهای جهان و دارندهی جایزهی صلح جهانی حضور یافت و در مورد آموزش مبتنی بر همکاری، معطوف به خشونتزدایی و خلق شادی برای خود و دیگران صحبت کرد؛ آموزشی که برایند آن صلح و همزیستی سالم در گسترهی جهانی باشد. در ادامهی این برنامه، به دانشآموزان بینالمللی فرصت داده شد از این روحانی مشهور سوالهایی را بپرسند. روحافزا فرزام به نمایندگی از افغانستان و لیسه عالی معرفت، پرسشی را مطرح کرد. او سوال کرد که چه گونه از  دین می توانیم در جهت ایجاد فرهنگ همکاری و تقویت روحیه همکاری و مسوولیتپذیری در برابر دیگران و نهایتاً در راستای صلح، بهره بگیریم؟

8

دالیلاما ضمن اینکه به تمام سوالهای اشتراک کنندهها پاسخ داد، در ارتباط به پرسش دانشآموز معرفت، با ابراز خوشحالی از اینکه از افغانستان نیز در این برنامه حضور دارند، بیان داشت که به ارزشهای مشترک دینی و مذاهب تان بیشتر توجه کنید. همان طوری که در هندوستان مذاهب و ادیان مختلف وجود دارد و همهی پیروان مذاهب با روحیه همپذیری و بدون تضاد مذهبی با همدیگر روابط سالم و مبتنی بر همکاری دارند، شما نیز در افغانستان میتوانید از تجارب نیکوی هند بهره بگیرید. او تأکید کرد که به علم و ارزشهای انسانی نیز اهمیت قایل شوید.

سپس آموزگاران و مسوولان مکاتب که از کشورهای مختلف در این گردهمایی شرکت کرده بودند، تجارب و دستآوردهای آموزشی کشورشان را ارایه کردند. آصف مهاجر به نمایندگی از معرفت صحبت کرد. او معرفت را یک نهادآموزشی توصیف کرد که متعهد به تربیت نسل توانمند و اخلاقمدار است. ایشان خاطر نشان کرد که تجارب آموزشی ما بر چند عنصر استوار است:

اول؛ ما در معرفت تلاش میکنیم تا دانشآموزان مهارتهای لازم و کاربردی را فرا بگیرند.

دوم؛ در بخش پرورش، ما متعهد به تربیت نسلی استیم که اخلاقمدار باشند. خشونت در همهی ابعاد آن در معرفت نفی شده است، اما عطوفت و مهربانی به عنوان اصل تربیتی ما تبدیل به قاعدهی عمومی شده است که همه موظف اند تا این موارد را رعایت کنند.

سوم؛ در معرفت شرایط همسان و برابر برای دخترها و پسرها فراهم شده است. آموزش بدون کوچکترین تبعیض جنسیتی در معرفت دنبال میشود و اکنون دخترها و پسرها به صورت برابر از امکانات و سهولتهای آموزشی در معرفت برخوردار اند. ما تلاش می کنیم که تجربهی موفق آموزشی در معرفت، به یک الگو در سطح کشور تبدیل شود. آقای مهاجر تأکید کرد که ما به حضور برابر زنان و مردان در جامعه و مشارکت فعال زنان باورمندیم و اعتقاد داریم که بدون حضور زنان و مشارکتشان، دست یافتن به صلح پایدار ناممکن است. او در ادامهی صحبتهای خود از کار گروهی و تیمی در معرفت یاد کرد که تمام دانشآموزان در صنفهای مختلف گروهبندی میشوند و این کارگروهی و تیمی منجر به تقویت روحیهی همکاری خواهد شد.

در روز دوم برنامه، دانشآموزان در یک گردهمایی اختصاصی و جداگانه شرکت کردند. دانشآموزان از یک باغ تاریخی واقع در دهلی نو بازدید کردند. دانشآموزان نظر به کشورشان گروهبندی شدند که از هر کشور یک دانشآموز به نمایندگی صحبت میکرد. روح افزا فرزام به نمایندگی از معرفت و افغانستان سخن گفت. او در مورد میکانیسم همکاری و کار گروهی در معرفت صحبت کرد و پیشنهاد کرد تا الگوی گروهبندی در معرفت را در سایر مدارس جهان دنبال کنیم. این روش باعث تقویت کار گروهی و  همکاری میشود.

2

آموزگارانی در کنفرانس آموزشی و جهانی حضور یافتند که با محوریت دالیلاما و دهها دانشمند و اساتید دانشگاه از مراکز معتبر علمی جهان مدیریت میشد. در این کنفرانس، صدها نفر از سراسر جهان و مراکز آموزشی و علمی شرکت کرده بودند. موضوعاتی چون آموزش همکاری برای دانشآموزان، نقش آموزش در صلحسازی، اینکه چهگونه رنج دیگران را درک کنیم و دانشآموزان را به گونهای تربیت کنیم که هر کدام قابلیت همکاری و مبتنی بر شادساختن دیگران را پیدا کنند، از موضوعات مهم کنفرانس بودند. دالیلاما، چند وزیر از کابینه جمهوری هندوستان، استادان و متخصصان امور آموزشی هر کدام به اهمیت همکاری و ضرورت آموزش آن برای دانشآموزان و مسوولیتپذیری با نگاه جهانی پرداختند. یک مقام هندی که جایزه صلح نوبل با عنوان مدافع حقوق کودکان را نیز دریافت کرده است، تأکید کرد که هیچ حوزهای بدون همکاری موفق نیست. از حوزهی آموزش گرفته تا حوزهی تجارت و سیاست، مبنای پیشرفت آن همکاری است. اگر هنوز سیاستمداران بر اهمیت همکاری در راستای حل مسایل ملی و بینالمللی پی نبرده اند و یا از آن سر باز میزنند، واقعاً مشکل خودشان است.

در این کنفرانس، دانشمندان هر کدام تأکید کردند که امروزه جهان با چند معضل بزرگ مواجه است خشونت، گرمایش هوا، آلودگی هوا، رقابت تسلیحاتی و جمعیت رو به افزایش از معضلات بزرگ جهانی است. به باور آنان نظام آموزشی باید موفق به تربیت شهروندان جهانی شود که این امر مستلزم مسوولیتپذیری در گسترهی جهانی است.

یکی دیگر از محورهای صحبتهای علمی و اکادمیک این کنفرانس آموزشی، اخلاق سکولار بود. جالب است که واضع آموزش اخلاق سکولار، دالیلاما روحانی برجستهی مذهب بودایی است. او با تکیه بر تجربهی موفق اخلاق سکولار در هند، تأکید داشت که نظام آموزشی باید مبتنی بر واقعیتها باشد و آموزش اخلاق سکولار میتواند نسل مورد تربیت را با روحیه همکاری و همپذیری بار بیاورد. نباید ارزشهای اخلاقی مورد نظر مربوط به دین و مذهب خاص باشد؛ چون در این صورت برای دیگران حساسیتزا میشود و این گونه است که در سطح جهانی قابل پذیرش نخواهد شد؛ حال آنکه اخلاق سکولار با شاخصهای انسانی، واقعبینی و عقلانی میتواند برای همه قابل پذیرش قرار بگیرد.

روز دوم کنفرانس جهانی باز هم به امور آموزشی اختصاص یافت. در این روز چندین پنل که در آن متخصصان و دانشمندان از مراکز علمی و دانشگاهی مشارکت داشتند و مقامات هندی از حوزه‌ی آموزشی نیز شرکت داشتند، برگزار شد. در کنفرانس جهانی روز دوم که باز هم در هتل انداز واقع در دهلی نو برگزار شده بود، تمامی بحثها روی امور آموزشی متمرکز بود.

شماره 4

یادگیری با شاخص همکاری، اجتماعی بودن، عواطف و اخلاق مسألهی اساسی در این کنفرانس بود. متخصصان از یک دستآورد حرف زدند. آن دستآورد تدوین نصاب آموزشی به نام« SEE Learning  » بود که همین شاخصهای نام برده را در بر میگیرد. این نصاب آموزشی با معیار بینالمللی و توسط متخصصان برجستهی جهان و از جمله دانشگاه «Emory» در هند تدوین شده است. در این برنامه و در پنلهای مختلف دانشمندان و صاحبنظران از اهمیت این نصاب آموزشی برای مکاتب در سطوح مختلف حرف زدند و یادآور شدند که برای تطبیق این نصاب آموزشی نیاز داریم که کمپاین جهانی صورت بگیرد. آموزش و یادگیری با اهداف همکاری، اجتماعی بودن، معطوف به عواطف و اخلاق میتواند ما را به سوی جهان متفاوتتر از امروز سوق دهد.

دالیلاما در این مورد یادآور شد که نظام آموزشی مدرن امروزه بیش از حد مادیگرا و سیاسی شده است، بخشی اعظم از مشکلات و مسایل جهانی و آنچه در افغانستان و خاورمیانه میگذرد، ناشی از عدم روحیه همکاری و بیتفاوتی در برابر همنوعان است. او خاطر نشان کرد که همهی انسانها با هم برادر و خواهر اند و درک دیگران و تلاش برای کاهش رنج دیگران، باید یکی از مسوولیتهای اجتماعی و جهانی ما باشد. او تصریح کرد که ما نباید فشار رنج دیگران را برای خودمان انتقال بدهیم، بلکه از طریق نظام آموزشی نسلهایی را تربیت کنیم که ظرفیت درک دیگران را پیدا کنند و از همه مهم تر قابلیت همکاری و کاهش رنج دیگران را داشته باشند. او توانمندی آدمها را در شاد ساختن یک دیگر یک قابلیت و همکاری شمرد. ایشان ابراز امیدواری کرد که قرن جاری، قرن همکاری باشد.

در همین ارتباط، استادی از دانشگاهی در آمریکا، تأکید کرد که ما در مدرسهای روش همکاری و مصداقهای همکاری را برای دیگران آموزش میدهیم. مثلاً گروهی را موظف کردهایم که در اول صبح، دست کودکان را از خیابانها و جادههای متصل به مدارس، بگیرند و برای ورود به مکتبهایشان، از آنها مواظبت کنند. این روش باعث میشود که به صورت غیرمستقم دیگران تشویق به همکاری شود.

شماره یک

در حاشیههای این کنفرانس، گروه آموزگاران و دانشآموزان بینالمللی از موزیم ملی هند و موزیم مهاتما گاندی دیدن کردند. در این موزیم، سرگذشت و زندگینامهی گاندی برای دانشآموزان بینالمللی توضیح داده شد. وجه اشتراک زندگی گاندی و نگاه او با دالیلاما بیشتر قابل توجه بود. در همین روز دانشآموزان بینالمللی به پنج گروه تقسیم شده بود که هر کدام یک نقل قول آدمهای مشهور و برجستهی ادیان که قبلاً در دیوارها نصب شده بود، انتخاب و از اهمیت آموزشی آن دفاع میکرد. در این برنامه، روح افزا فرزام  به یکی از نقل قولهای عالم دینی پرداخت که پیام انسانگرایی و همگرایی داشت. در پایان برنامه، بنیاد دالیلاما که از معرفت دعوت کرده بود و قبلاً کارگاه آموزشیِ را در محور صلح در کابل راهاندازی کرده بود که جمعی از دانشآموزان معرفت در آن اشتراک داشتند، تصدیقنامههایی را عنوانی دانشآموزان فعال معرفت به آصف مهاجر، سرپرست هیأت معرفت، تحویل داد و در جمع اشتراککنندههای مکاتب، از معرفت و دانشآموزان آن به نیکویی سخن گفت. قابل یادآوری است که در یک برنامهی جداگانه و اختصاصی، روحافزا دانشآموز و اشتراککننده از معرفت، یکی از سروده های دانش آموزان معرفت را در جمع دهها نفر اشتراککنندهی بینالمللی پخش کرده بود که تمام اشتراککنندهها به بر اساس یک حسن‌نیت نسبت به معرفت و سرود آن به پا خاسته بودند و هر بار نام معرفت را با صدای بلند و با هیجانی توأم با حرکتهای دستشان تکرار میکردند.

هیأت اشتراککننده از معرفت، روز یکشنبه در ۱۸ حمل به کابل برگشتند. آصف مهاجر از این برنامه و کنفرانس آموزشی، مجموعهای از منابع آموزشی و علمی به شمول نصاب آموزشی  جدید که با معیار جهانی جدیداً توسط دانشگاه «Amory» در هند و با همکاری دهها متخصص بینالمللی برای دورههای مختلف در مکاتب تدوین شده، جهت مطالعه و الگوگیری با خود آورده است که آن را به مدیریت لیسه عالی معرفت سپرد تا مورد مطالعه قرار بگیرد.  لازم به یادآوری است که از معرفت طی سالهای گذشته برای چندمین بار گروهی از آموزگاران و دانشآموزان برای شرکت در برنامههای آموزشی در هند سفر داشته اند.


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page