جلسه عمومی آموزگاران لیسه عالی معرفت برگزار شد

جلسه عمومی آموزگاران لیسه عالی معرفت برگزار شد


امروز یکشنبه ۵/۴/۱۳۹۵ جلسه عمومی استادان لیسه عالی معرفت برگزار شد. در این جلسه مدیر شورای علمی از دست‌آوردها و اهداف را که برای سال جاری آموزشی تعین کرده بود، صحبت کرده و آن را قناعت بخش خواند. وی از تعین اهداف آموزشی توسط بورد ارزشیابی یادآور شده گفت که دست‌آوردیست بزرگسیت که معرفت به آن دست یافته است. به گفته رضامیرزایی مدیر شورای علمی موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، تاکنون در افغانتسان کمتر روی این مساله کار صورت گرفته است.

مرتضی عرفان سرگروه بورد ارزشیابی گزارش مکمل از فعالیت‌های بورد را ارایه و راجع به نواقص و اشکالاتی که در جریان امتحانات پیش آمده بود را یادآورشد. به گفته او، بورد ارزشیابی برای برگزاری آمتحان معیاری، شفاف و پاسخ‌گو آمادگی‌های لازم را گرفته است. وی نیز از اهداف اموزشی یادآوری کرده، افزودکه تاکنون برای تمام درس‌ها و عنوان درسی اهداف آموزشی تعیین گرده که مجموعه اهداف که آنان تاکنون برای تمام مضامین و پایه‌ها تعین کرده، به بیش از بیست و یک هزار هدف می‌رسد.

محمدرضا فرامرز مدیر لیسه عالی معرفت از وضعیت درسی دانش‌آموزان، ارزیابی و گزارش‌های درسی دانش‌آموزان و همچنان  جلسات اولیا و پیشنهادات را که آن‌ها برای همکاران واستادان داده بود، ارایه کرد. وی گزارش مقایسوی را از تمام پایه‌ها، صنوف، استادان ودیپارتمنت‌ها تهیه کرده بود که به همکاران ارایه کرد. وی افزودکه به زودی جلسه پیداگوژی برگزار می‌شود که در ان راجع به چگونگی امتحانات و آمادگی‌‌ها جهت هرچی بهتر برگزارشدن آن، صحبت خواهد کرد.

در ختم جلسه استاد رویش به نمایندگی از هیئات مدیره موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت صحبت کرده، گفت که هیئات مدیره به کارمندان موسسه، هیئات اجرایی و استادان به عنوان یک تیم و همکار نگاه می‌کنند. وی افزودکه  امیدوارم همکاران ما تنها به تدریس و رسیدگی به قوانین و ضوابط که از سوی مدیریت و سایر همکارن مطرح می‌شود، نباشد بلکه روی ایجاد انگیزه و تولید فکر برای دانش‌آموزان توجه شود. به گفته استاد رویش، خلق انگیزه و روحیه پرسش‌گری را برای دانش‌آموزان بارآوردن خود یک بخش مهم از آموزش است.

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page