ارایه‌ی سیمنارهای پرورشی در لیسه‌ی عالی معرفت

ارایه‌ی سیمنارهای پرورشی در لیسه‌ی عالی معرفت


معاونت پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت، جهت نهادینه‌سازی امور تربیتی سالم و مناسب در سطح لیسه‌‌ی عالی معرفت، در روز‌های دوم و سوم حوت سیمنار ارایه کردند. این سیمنارها که به مدت دو روز در سطح معلمان و کارمندان اداری لیسه‌ی عالی معرفت ادامه داشت، پیش از آن، سلسله سیمنارهایی میان گروه پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت نیز جریان داشت.

آصف مهاجر معاون پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت، هدف از ارایه‌ی سیمنار پرورشی را آشنایی با مقوله‌های نظری تربیت درست عنوان کرد و یادآور شد که نتیجه‌ی مثبت چنین سیمنارها در قدم اول آشنایی و بارور کردن استادان با موضوعات نظری تربیت سالم است و در قدم بعدی باعث می‌شود که این استادان با استفاده از نکته‌های مهم تربیتی که در معرفت مدنظر گرفته می‌شود، دانش‌آموزان را با آن شیوه‌های درست تربیتی آشنا کرده و با نهادینه کردن رفتار مناسب به آنها، دانش‌آموزان را به عنوان افراد سالم و مفید، تحویل جامعه بدهند. وی ضمن تاکید بر رفتار سالم در یک مکان آموزشی، داشتن آیین‌نامه‌ی انضباطی استوار بر نظریه‌های علمی در معرفت را یکی از نیازهای اساسی در معرفت خواند و یادآور شد که معاونت پرورشی با استفاده از مطالعاتی که در فصل زمستان انجام داده‌اند، منشور تربیتی لیسه‌ی عالی معرفت را برای سال پیش‌رو تدوین خواهد کرد.

در سلسله برنامه‌های مطالعاتی گروه پرورشی در فصل زمستان، موضوعاتی مانند تربیت و انواع آن، اهمیت تربیت، نگرش،  راه‌های تقویت نگرش مثبت، خلاقیت و نو آوری، راه‌های ایجاد انگیزه به دانش‌آموزان، بررسی نظریه‌های آموزش مدرن از نظر دانش‌مندان و… به صورت اساسی در یک برنامه‌ی از قبل تعیین شده، توسط گروه پرورشی مطالعه شده‌است. این موضوعات قبل از تنظیم سیمنار عمومی در هر هفته میان اعضای گروه پرورشی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت، سپس برای نتیجه‌گیری مثبت از هر سیمنار به صورت خلاصه گزارشی تهیه شده، در اختیار همه‌ی اعضای گروه پرورشی قرار می‌گرفت.

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page