آشنایی با صنف‌های برتر لیسه‌ی عالی معرفت

آشنایی با صنف‌های برتر لیسه‌ی عالی معرفت


در بررسیِ که از سوی معاونت پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت، در چهارنیم‌ ماه نخست سال آموزشی ۱۳۹۶ صورت گرفت، صنف‌های مختلف از اصول صنفی گرفته، تا صنف دوازدهم، در هر پایه به عنوان صنف‌های برتر معرفی شدند. بعد از تعطیلات تابستانی و با شروع دور جدید برنامه‌ی درسی در برنامه‌ی صبح‌گاهی تمامی صنف‌های برتر در پایه‌های مختلف معرفی شدند و برای شان لوح تقدیر اهدا شد. در این ارزیابی، معیار اصلی رعایت نظم و بهداشت در نظر گرفته شده بود که هر صنف با توجه به آیین‌نامه انضباطی ملزم به رعایت آن است. در بعضی از پایه‌ها تعداد صنف‌های برتر به دو-سه صنف، در بخش پسرها و دخترها نیز می‌رسد که نشان‌گر نوعی از تغییر رفتاری در معرفت قلمداد می‌شود. آصف مهاجر معاون پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت، هدف این بررسی را تشویق دانش‌آموزان در رسیدگی به امور بهداشتی و انضباطی عنوان می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که با چنین برنامه‌هایی، دانش‌آموزان تشویق می‌شوند تا بیشتر به ارزش‌های مدنی و زندگی قانون‌مند احترام بگذارند. ایشان اضافه می‌کند که این روند در هر دوره از سوی معاونت پرورشی صورت می‌گیرد و صنف‌های که عنوان برترین صنف را از آن خود می‌کند، مورد تشویق و تقدیر قرار می‌گیرند.

صنف‌هایی که به عنوان برترین صنف‌ها انتخاب شده است، قرار ذیل اند:

صنف‌های برتر- بخش دختران

در پایه‌ی اول: صنف اول ز

در پایه‌ی دوم: صنف دوم  ز

در پایه‌ی سوم: صنف‌های سوم ب و ج

در پایه‌ی چهارم: صنف چهارم الف

در پایه‌ی پنجم: صنف پنجم ج

در پایه‌ی ششم: صنف‌های ششم الف و ب

در پایه‌ی هفتم: صنف‌های هفتم الف و ب

در پایه‌ی هشتم: صنف‌های هشتم دال، ب، ج و الف

در پایه‌ی نهم: صنف نهم  ب

در پایه‌ی دهم: صنف دهم  ج

در پایه‌ی یازدهم: صنف یازدهم  الف

در پایه‌ی دوازدهم: صنف‌های دوازدهم ب و ج

صنف‌های برتر- بخش پسرها

در پایه‌ی پنجم: صنف پنجم ب

در پایه‌ی ششم: صنف‌های ششم هـ و ج

در پایه‌ی هفتم: صنف هفتم  ب

در پایه‌ی هشتم: صنف‌های هشتم الف، ب و واو

در پایه‌ی نهم: صنف نهم  الف

در پایه‌ی دهم: صنف دهم هـ

در پایه‌ی یازدهم: صنف‌های یازدهم الف، ب و دال

قابل یادآوری است که بررسی‌ و ارزیابی صنف‌ها هم به لحاظ درسی و هم به لحاظ رفتاری یک امر دایمی است و این کار توسط گروه پرورشی که زیر مجموعه‌ی معاونت پرروشی است، صورت می‌گیرد. در مرحله‌ی بعدی فعالیت‌ و کارکردهای سرگروه‌ها و سرتیم‌های صنف‌‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد که بعد از بررسی گروه پرورشی با هم‌کاری نگران‌ها، نماینده‌های برتر صنف‌ها در هر پایه، مورد تشویق و تقدیر قرار خواهد گرفت.


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn