کتاب نقش استراتژی امریکا در تامین امنیت در افغانستان پساطالبان رونمایی شد

کتاب نقش استراتژی امریکا در تامین امنیت در افغانستان پساطالبان رونمایی شد


از کتاب « نقش استراتژی امریکا در تامین امنیت در افغانستان پساطالبان»، نوشته‌ی محمد آصف مهاجر، در ادیتوریم فرانسیس دوسوزا- در لیسه‌ی عالی معرفت- رونمایی شد. این برنامه که پنج‌شنبه ۳۱ جوزای ۱۳۹۷ دایر شد، سخن‌رانان در مورد چگونگی پردازش به مسایل در کتاب پرداختند.

دکتر ذاکر حسین ارشاد، استاد و معاون علمی دانشگاه ابن سینا، از حضور در این محفل اظهار خرسندی نمود و یادآور شد که گردهمایی امروز ما یک روی‌داد درخشان از جنس کتاب است. ایشان برخورد افراد اجتماع با کتاب را در حال حاضر با سه عنوان خلاصه کرد و گفت: در قدم نخست، مواجهه‌ی ما با کتاب مواجهه‌ی عامیانه با روی‌دادهای کلان است که در سطح کشور وجود دارد، در قدم دوم، مواجهه‌ی ژورنالیستیک با وقایع و روی‌دادها در میان اهل تخصص است که در رسانه‌های کشور وجود دارد و در قدم سوم مواجهه‌ی جدید و نو وجود دارد که بر مواجهه‌ی میتودولوژیک و روشمند استوار است. ایشان افزود که این روش با رعایت استندردهای علمی عمومی برای فهم موضوع‌ها به کار می‌رود. هرچند به باور ایشان نظام دانایی هنوز قادر نشده که مواجهه‌ی خود را از رهگذر مواجهه‌ی اکادمیک با مسایل برقرار کند؛ اما تدوین این کتاب توسط آقای مهاجر را یک گام مثبت و علمی در راستای برخورد علمی و میتودولوژیک با مسایل عملی عنوان کرد. ایشان کتاب نقش استراتژی امریکا در تامین امنیت در افغانستان پسان طالبان را روش‌مند و میتودولوژیک خواند و از رهگذر علمی کار آقای مهاجر را به عنوان دانش‌جوی روابط بین‌الملل در خور ستایش و قدردانی توصیف کرد.

آقای ارشاد با توجه به بحث امنیت بر اساس نسل‌بندی‌های موجود، کتاب را در روایت این مبحث معتبر توصیف کرد و یادآور شد که پردازش به استراتژی امریکا و امنیت نسل‌بندی شده‌ای که در حال حاضر وجود دارد، بیان آن توسط نویسنده قابل فهم و دارای ارزش والای علمی است. ایشان در ادامه‌ی صحبت‌هایش کتاب را  به لحاظ تیوریک از نگاه مکتب «وابستگی متقابل» قابل یادآوری و داوری خواند و گفت که نویسنده نظریه وابستگی متقابل که یکی از نظریههای معتبر برای مطالعه و فهم پیچیدگیهای روابط بین الملل است، به عنوان پشتوانه‌ی تیوریک کار خود قرار داده است که در جای خود یک امر قابل توجه و مهم است. او همچنان اظهار داشت استراتژی امریکا که به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای حاکم بر قدرت نرم استوار است، در افغانستان اما فاکتورهای قدرت امریکا با قدرت سخت بیشتر همراه است. ایشان ضمن اینکه بررسی نقش استراتژی امریکا توسط نویسنده را معتبر و علمی توصیف کرد و گفت: نویسنده تلاش کرده است که در بخشهای مختلف نکتههای نظریه‌ی وابستگی متقابل را رعایت کند، اما خاطر نشان ساخت که در مواردی نویسنده قبل از اینکه با معیارهای مکتب وابستگی متقابل به کارکرد استراتژی امریکا در افغانستان توجه کند، به معیارهایی قبل از مکتب وابستگی متقابل با توجه به روی‌کردهای ریالیستی پرداخته است. به گفته‌ی ایشان نویسنده با وجود این مساله در کتاب یک چارچوب نظری با استندردهای موجود در روابط بین‌الملل به تشریح مسایل پرداخته است که در نوع خود بسیار غنی و فوق‌العاده است.

عزیز رویش یکی دیگر از سخن‌رانان این محفل، پرداختن به موضوع استراتژی را راه‌گشای مسایل گوناگون در امور علمی دانست و گفت که داشتن استراتژی باعث می‌شود تمام وقایعی که قرار است در جهان توسط ما انجام شود، مانند موم به دست می‌آید و نرم می‌شود. به گفته‌ی آقای رویش، تعیین استراتژی و زمان‌بندی برای رسیدن به یک هدف، مانند چراغی است که باعث روشنایی راه می‌شود. ایشان کتاب نقش استراتژی امریکا در تامین امنیت افغانستان پساطالبان را منبع خوب تامل و بحث روی مسایلی که باعث راه‌گشایی برای چگونه زیستن و فکر کردن می‌شود عنوان کرد.

آصف مهاجر نویسنده‌ی کتاب، ضمن تشکری از حضور مهمانان حاضر در محفل، از آنها قدردانی و اظهار سپاس‌گزاری کرد. ایشان دلیل پردازش به امنیت را مساله‌ی محوری عنوان کرد. همچنان آقای مهاجر از همکاری آقای ارشاد در قسمت تدوین از لحاظ روش شناسی با ایشان، اظهار قدردانی کرد. به گفته‌ی آقای مهاجر امنیت یک مساله‌ی حیاتی است و افغانستان در حال حاضر در ناامنی به سر می‌برد. ایشان افزود: از آنجایی که افغانستان درگیر ناامنی فراگیر است، نیاز است که با یک روی‌کرد علمی مساله امنیت را مورد مطالعه قرار بدهیم.

آقای مهاجر ضمن تایید گفته‌های آقای دکتر ارشاد گفت که تلاش کرده است تا با معیارهای علمی کتاب را تدوین کند و به نقش استراتژی آمریکا را در امر تأمین امنیت نیز با نگاه واقعبینانه مورد مطالعه قرار دهد که دریافتهای کتاب نشان میدهد که استراتژی آمریکا در افغانستان درامر تأمین امنیت پایدار مبهم و ناکام بوده است. او دلایل متعددی را ذکر کرد. آقای مهاجر از مخاطبان خواست تا با مطالعه کتاب، در جریان دریافتهای اصلی آن و با جزئیات قرار بگیرد. او اظهار داشت: هر کسی که در مراکز علمی تحصیل می کند رسالت دارد که متفاوت تر از  روشهای معمول و عامیانه، مسایل مختلف اجتماعی و رویدادهایی که زندگی جمعی ما را تحت تاثیر قرار میدهد، مورد بحث قرار بدهند.

آقای مهاجر اشاره کرد که در کتاب نقش استراتژی امریکا در تامین امنیت در افغانستان پساطالبان دو مسأله اساسی است: در بحث اول، امنیت در افغانستان یک مفهوم محوری است که در این کتاب با دو رویکرد بیان شده است. روی‌کرد نخست در این کتاب، گفتمان ایجابی است و روی‌کرد دوم، گفتمان سلبی است. به گفته‌ی ایشان در حال حاضر امکان گفتمان ایجابی در افغانستان نیست؛ زیرا در گفتمان ایجابی جامعه از تمامی ارزشهای حیاتی برخوردار است و امکان تحقق آرمانها، ارزشهای حیاتی و منافع عمومی و ملی گسترده است و مرتبط به امنیت تنها مسأله فقدان تهدید مطرح نیست. وی افزود که در روی‌کرد سلبی،  امنیت به معنای فقدان تهدید تلقی میشود. دولت بایستی با اتکا به قدرت قهریه بتواند تهدید علیه جامعه را دفع کند. در افغانستان ما عملاً با شرایطی مواجه نیستیم که از امنیت ایجابی حرف بزنیم، این جا امنیت به معنای مهار و دفع تهدیدهای باالقوهای است که توسط گروههای تروریستی علیه جامعه و دولت اعمال میشود.

قابل یادآوری است که این کتاب دومین اثر نویسنده است که به نشر رسیده است. نخستین اثر تالیف شده توسط این نویسنده پیش از این در سال ۱۳۸۸ منتشر شده است.

 

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page