بررسی وضعیت امور تحصیلی دانش‌آموزان معرفت

بررسی وضعیت امور تحصیلی دانش‌آموزان معرفت
زمان 1396/06/23
مکان لیسه‌ی عالی معرفت
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

معاونت آموزشی و بورد ارزشیابی لیسه‌ی عالی معرفت، میزان پیشرفت و افت تحصیلی دانش‌آموزان را در چهار و نیم‌ماه نخست سال آموزشی ۱۳۹۶ بررسی کردند. این بررسی که به هدف شناسایی نقطه‌های قوت و چالش‌های آموزشی صورت گرفته است، مسوولان دلیل این بررسی را بهتر کردن برنامه‌های سال بعد آموزشی بیان کردند. نتیجه‌ی این بررسی توسط ذبیح‌الله مدبر معاون آموزشی و نادر سعدی آمر بورد ارزشیابی لیسه‌ی عالی معرفت، برای معلمان و نماینده‌های دانش‌آموزان از هر پایه و صنف در روزهای جداگانه ارایه شد.

در روزهایی که نتیجه‌ی بررسی وضعیت آموزشی ارایه می‌شد، جهت در یافت عوامل پیشرفت و یا افت تحصیلی دانش‌آموزان، برای هر دیپارتمنت جداگانه و برای دانش‌آموزان جداگانه سوال‌هایی در این مورد توزیع شد که هر بخش در مدت معینه، دلیل‌های شان را به صورت مستدل برای معاونت آموزشی سپردند. در این بررسی، دلیل کسب نمره‌های ممتاز و یا ناکام ماندن دانش‌آموزان همه مورد پرسش قرار گرفت و برای هر عامل دلیل واضح‌تری از سوی مسوولان مربوط خواسته شد که بعد از توحید دلیل‌های مسوولان، استدلال‌های گردآوری شده، نیز در روز دیگر در جلسه‌ی رسمی معلمان ارایه شد.

آقای مدبر معاون آموزشی معرفت با آن‌که روند پیشرفت آموزشی در بعضی پایه‌ها را رضایت‌بخش و در بعضی صنف‌ها را قابل تامل توصیف کرد؛ اما این پیشرفت در بعضی صنف‌ها و یا افت در صنف‌های دیگر را نیازمند بررسی جدی دانست، گفت: درست است که در بعضی از صنف‌ها شاگردان نمره‌های خوب گرفته اند و یا در صنف‌های دیگر دانش‌آموزان نمره‌ی خوب نگرفته اند؛ اما، ما می‌خواهیم بدانیم که، چه عواملی باعث شده است که این دانش‌آموزان پیشرفت چشم‌گیر داشته باشند و یا چه مشکلی وجود داشته است که بعضی از صنف‌ها نتوانسته اند، نمره‌های قابل قبول بگیرند. آقای مدبر در ادامه‌ی گفته‌هایش از تغییر مثبت در بعضی پایه‌ها سخن گفت و یاد آور شد: بعضی از صنف‌های که در سال گذشته وضعیت چندان رضایت‌بخش در کسب نمرات نداشته اند و میزان شکایت از نظم و انضباط آنها نیز بالا بود، امسال درصدی بالایی در این صنف‌ها دیده می‌شود که نمره‌های خوب کسب کرده‌اند. ایشان به طور نمونه از صنف‌های پایه‌ی هشتم یاد آور شد و اظهار داشت: به طور نمونه می‌توان از صنف‌های هشتم یاد آور شد که در سال گذشته صنف هفت بودند. وی اضافه می‌کند: در کل پایه‌ی هشتم امسال نسبت به هر پایه‌ی دیگر میزان درصدی نمرات شان بالاست. آقای مدبر در مقایسه‌ی دختران و پسران در هر دوره نیز اشاره کرد و میزان پیشرفت تحصیلی دختران را در مقطع ابتدایی و متوسطه نسبت به پسران رضایت‌بخش توصیف کرد؛ اما در بخش لیسه پسران را در کسب نمره‌ی بالا نسبت به دختران پیش‌قدم خواند. وی افزود: در بررسی که انجام دادیم، دختران در دوره‌ی متوسطه نسبت به پسران نمره‌ی بالا کسب کرده اند؛ اما در بخش لیسه، پسران نسبت به دختران از درصدی بالایی در کسب نمره‌ی ممتاز برخوردارند.

در بررسی که در چهار و نیم‌ماه نخست امسال صورت گرفته است:

در بخش استادان

 • مقایسه میان استادان هر دیپارتمنت؛
 • مقایسه میان دیپارتمنت‌ها؛
 • مقایسه‌ی ناکام‌های هر دیپارتمنت؛
 • مقایسه‌ی ناکام‌های هر استاد؛
 • مقایسه میان همه استادان؛

در بخش دانش‌آموزان

 • مقایسه میان پایه‌ها
 • مقایسه میان دوره‌ها
 • مقایسه‌ی همه‌ی صنف‌ها از ۷-۱۲
 • خلص نتایج پایه‌ها
 • خلص نتایج ۷-۱۲
 • خلص نتایج ۱-۱۲
 • مقایسه میان دختران و پسران (۷-۱۲)
 • فیصدی هر پایه (۱-۱۲)
 • مقایسه میان نتایج چهارونیم‌ماه ۹۵ و ۹۶

در آخر، آقای مدبر وضعیت تحصیلی امسال نسبت به سال گذشته را رضایت‌بخش توصیف کرد و دلیل این را هم در یک دوره بودن زمان تدریس بیان داشت. ایشان در این مورد گفت: در سال گذشته گراف نمرات دانش‌آموز به صورت بالا و پایین بود؛ اما امسال وضعیت گراف نمرات دانش‌آموزان در یک سطح قرار دارد که به صورت کل می‌توان گفت رشد تحصیلی برای دانش‌آموزان امسال بهتر از سال گذشته است و ما فکر می‌کنیم که دلیل این تغییر، یک تایمه بودن مکتب است که استادان به صورت منظم می‌توانند در یک دور به امور تدریس شان برسند.

احمدعلی حسنی


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn